Archiwum

 

Zapytanie ofertowe 21 sierpień

21.08.2018

Zarząd Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw CUIAVIA zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na zadanie: koordynowanie projektu „Pan Jabłuszko i Pani Marchewka zdobywają serca Polaków, a co wtedy robi Pan Brokuł”, realizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Cuiavia, w dniach 31 sierpnia 2018 do 15 grudnia 2018 r.,

Oferta winna obejmować realizację przez koordynatora następujących działań:

 - planowanie i realizacja zadań w ramach niżej przedstawionego załącznika zgodnie z projektem,

- dokonanie odbioru poszczególnych zadań od wybranych wykonawców,

- sporządzenie niezbędnej dokumentacji po zakończeniu realizacji zadań,

Czas rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań projektu : 31 sierpnia 2018 do 15 grudnia 2018 r.

Rozliczenie usługi związanej z koordynowaniem projektu nastąpi po przedłożeniu dokumentów rozliczenia poszczególnych zadań.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty przez Zarząd SPOIW CUIAVIA, z wybranym koordynatorem projektu zostanie zawarta umowa na koordynowanie projektu.

Po wyborze koordynatora zostanie z nim zawarta umowa z przedstawicielami Zarządu SPOIW CUIAVIA.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty przez zamawiającego, tj. do dnia 29.08.2018 do godziny 12.00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dw: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi 29.08.2018 o godzinie 13.00

W przypadku dodatkowych zapytań osobami do kontaktu ze strony SPOIW CUIAVIA są : Aleksander Nowicki – 668 853 269

Wojciech Muszyński – 606 647 455

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i przesłać drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mailowe.

Treść oferty winna zawierać:

1) nazwa wykonawcy,

2) adres wykonawcy,

3) NIP

4) Regon

5) nr rachunku bankowego

6) Oferent przedstawia cenę brutto, w tym podatek VAT, za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7) Przedstawia oświadczenie, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

8) Oferent przedstawia w ofercie termin realizacji zamówienia oraz podaje warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym a także datę sporządzenia oferty

9) Od koordynatora wymaga się wykształcenia min. średniego oraz doświadczenia w realizacji projektów - oświadczenie wykonawcy.

 

                                                                                         Podpis wykonawcy lub osoby
                                                                                     upoważnionej pieczątka wykonawcy.*

 

…………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Kryteria oceny i wyboru oferty:  

1. Cena oferty

Cena za realizację zadań wymienionych w załączniku - 55 %

- liczona wg następującego wzoru: Cmin x 55/Co - gdzie C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”, Cmin – najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu, Co – cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej, 55 – waga kryterium „Cena oferty”.

2. Termin płatności

Termin płatności za realizację i wykonanie zadań - 45 % tj:

a.  14 dni po wystawieniu faktury - 20 %,

b. 30 dni po wystawieniu faktury - 45 %,

Załącznik do zapytania ofertowego.

L.P

Zadania

Ilości/szt.

1

Reklama w mediach społecznościowych (FB, blogi żywieniowe)

materiał filmowy do wykorzystania w mediach np. społecznościowych– FB

Założenie i prowadzenie strony informacyjno-promocyjnej na facebooku (stworzenie i prowadzenie profilu na facebooku’u, kampania na Facebooku, jako reklama sponsorowana kierowana do określonych grup społecznych)

Pozycjonowanie strony internetowej

8

1

1

8

2

Przygotowanie stoisk informacyjno-promocyjnych w tym:

Wynajem - namiot promocyjno-edukacyjny z wyposażeniem animacyjnym

Event Zakochany Pan Brokuł podczas imprez w miastach

Event Romantyczna kolacja Pana Jabłuszko i Pani Marchewki podczas imprez w miastach

Przedstawienia tematyczne –teatr dla dzieci

Wynajem powierzchni pod stoiska promocyjne

2

2

2

2

2

3

 Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w tym:

Przygotowanie promocyjnych zestawów owoców i warzyw / marchewki, jabłka, seler naciowy i inne/

Gadżety promocyjne /maskotki, koszulki, odblaski/

Wydruk i dystrybucja ulotek, plakatów, zaproszeń, materiałów informacyjno-promocyjnych, kolorowanek dla dzieci

transportu materiałów reklamowych 2 imprezy

5 000

3 500

5 000

2

4

Badania efektywności zadania wykonane przez niezależny podmiot

1

 

 
 
 

Nasze marki

Partnerzy